دکتر خسرو صحت

خدمات

ارزشیابی اسناد

«شناسایی و حفظ مستندات مفيد»، «سهولت دسترسی»، «كاهش هزينه های نگهداری» و «افزايش قدرت پاسخگویی» به ذینفعان یکی از زمينه‌های افزايش اعتماد عمومی می‌باشد. فراهم آوردن شرايط اين امر خطير مستلزم «كوچك سازی بايگانی» از طريق انجام ارزشيابی اسناد و مدارك موجود در بايگانی سازمان‌ها است.

موارد آموزشی

برگزاری دروه‌های آموزشی متنوع و مختلف در ارتباط با «مدیریت منابع انسانی» و توانمندسازی کارکنان

سایر فعالیت‌ها

عارضه‌یابی، طراحی ساختار سازمانی، طراحی فرایندهای عملیاتی، ارزشیابی اسناد و ... از دیگر فعالیت‌های اجرایی است.