دکتر خسرو صحت

تالیفات

فرآیند مدیریت منابع انسانی

آن طور که من تجربه کردم

کتابی مملو از نکات عملی و تجربی برای مدیریت منابع انسانی

مدیریت باور و باور مدیریت

تکنیک‌های گسترش نفوذ اجتماعی

کتابی متفاوت برای مدیریت ذهن و خودشناسی