دکتر خسرو صحت

سایر فعالیت‌ها

  1. طراحی ساختار سازمانی
  2. طراحی فرایندهای عملیاتی
  3. پذیرش نظارت بر ماشینی کردن فرآیندهای عملیاتی
  4. شناخت عارضه‌ها و طراحی نقشه راه
  5. پذیرش نظارت بر فعالیت طراح ساختار سازمانی در قالب پیمان‌ها
  6. پذیرش نظارت بر عارضه‌یابی در قالب پیمان‌ها