دکتر خسرو صحت

مسئولیت پذیری

در رسانه ها به نقل از  مسئولین قوه قضاییه آمده است که عدم انجام وظایف و تکالیف محوله توسط صاحبان منصب جرم تلقی می گردد و خاطییان، مجرم و مجازات خواهند شد.

بنظرم این حساسیت را باید به فال نیک گرفت. اما پدیده عدم پذیرش مسئولیت خود معلول حوادث و یا علل دیگری است که در چهار دهه گذشته ایجاد و یا پر رنگ تر شده اند.

 

یکی از موثرترین علل، سیاسی کردن محیط کار و نگاه سیاسی در انجام ارزیابی نتایج فعالیت ها می باشد. این موضوع، نه تنها افراد دارای صلاحیت را منزو ی می کند. بلکه میدان را  برای حضور افراد متملق و چاپلوس مهیا می کند.