دکتر خسرو صحت

کرونا

این رویداد با همه تلخی هایش، تجربه هایی را نیز به همرا داشت و در آینده نیز به همراه خواهد داشت.

همه ما از عوارض نا مطلوب قرار گرفتن در معرض دایمی اخبارسالم یا ناسالم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطالبی را شنیده ایم، و خود نیز به نحوی آن را تجربه کرده ایم.

درشرایط فعلی تجربه افزایش آرامش عمومی ناشی ازغیبت صاحبان تریبون های رسمی و غیر رسمی در سایه کرونا؛ کاملا قابل لمس و مشاهده می باشد و از طرفی ظاهرا مردم نیز نگران غیبت آن ها نمی باشند.

به همین رو، پیشنهاد می شود صاحبان تریبون ها با درک جایگاه خود، برای حفظ بیشتر آرامش موجود کوشا باشند.
هر آنچه که این آرامش کوتاه مدت، فراموش شدنی نخواهد بود.