دکتر خسرو صحت

خواب

اخیرا در فضای مجازی به بهانه سخنان نسنجیده برخی از اصحاب قدرت، مواردی از باورهای ما آدمیان و از جمله خواب، بی رحمانه توسط محافل رسانه ایی داخل و یا خارج از کشور مورد هجوم قرار گرفته است.

 

باید از ایراد سخن نابجا متاسف شد و سر به گریبان برد، ولی هرگز به اتکای این قبیل گفتارهای بی بنیه و سست، نباید به اعتقاد استوار مردم  بی احترامی کرد.

 

خداوند متعال، الهام از طریق خواب و علم تعبیر آن را در سوره مبارکه یوسف به زیبایی بیان نموده است. این بهترین حجت برای تسلیم شدگان درگاهش می باشد.