دکتر خسرو صحت

خطای راهبردی

سیلی نظامی وابسته به سپاه پاسداران به استاندار وابسته به سپاه هنگام معارفه را نباید ساده انگاری کرد.

 

ریشه این حادثه را باید در خروج سپاه از وظایف ذاتی و تمایل آنان به مداخله در امور سیاسی و اقتصادی جستجو کرد. ادامه و تشدید این قبیل رفتارها در آینده به دور از انتظار نخواهد بود.

 

بهترین گزینه برای جلوگیری از حوادث مشابه و حفظ جایگاه آنان، پرهیز سپاه از مداخله در امور سیاسی و اقتصادی کشور در اشکال و ابعاد مختلف آن می باشد.