دکتر خسرو صحت

جنگ کثیف

کثیف ترین جنگ، جنگ میکروبی است.
از این بدتر، ابراز خوشحالی از گرفتاری یک ملت از آسیب های میکروبی و یا امراض واگیردار است.
هیچ کلمه و یا عبارتی قادر به بیان این همه نادانی نمی باشد. 

نادانی