دکتر خسرو صحت

پایان‌نامه فوق لیسانس

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق:
ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت کیفیت فراگیر TQM
با استفاده از روش مناسب در دفاتر برنامه ریزی وزارت جهاد سازندگی

 

استاد راهنما: آقای دکتر ابیلی
استاد مشاور: آقای دکتر رجب بیگی

 

برای اطلاعت بیشتر دانلود کنید