دکتر خسرو صحت

پایان‌نامه دکتری مدیریت

 

موضوع پایان‌نامه: شناخت عوامل مؤثر در باور (پذیریش) مدیران

 

استاد راهنما: فردریک استیفن

 

دو هدف مورد نظر پژوهشگر در این تحقیق در قالب دو دسته به شرح ذیل ارائه می‌شود:

هدف اصلی:
«شناخت عوامل موثر در افزایش پذیرش (باور) مدیران توسط کارکنان»
این هدف در واقع همان “مسئله” و یا ”موضوع تحقیق” است.

 

هدف ویژه:
تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل موثر در افزایش پذیرش (باور) مدیران توسط کارکنان.

 

دانلود پایان‌نامه (نسخه انگلیسی/فارسی)