دکتر خسرو صحت

فعالیت ها مشاوره ای

 • ارزشیابی ۲۱۰ میلیون برگ اسناد و مدارک بانک صنعت و معدن.
 • ارزشیابی حدود ۱۴ میلیون برگ اسناد و مدارک سازمان صنایع ملی ایران.
 • ارزشیابی بیش از ۲۱ میلیون هفتصد هزار برگ اسناد و مدارک گروه صنعتی ملی.
 • طراحی طرح تشکیلات، تدوین کتاب راهنمای سازمان و دستورالعمل های اجرایی در سطح شرکت اتصالات.
 • طراحی طرح تشکیلات، طبقه بندی مشاغل، تدوین کتاب راهنمای سازمان و دستورالعمل های اجرایی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی و مراکز استانی مجتمع اقتصادی.
 • تهیه و تدوین مجموعه مقررات و ضوابط حاکم بر پروژه های شرکت های سابیر و پیماب.
 • طراحی طرح تشکیلات، تهیه و تدوین کتاب راهنمای سازمان، طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های اجرایی فرهنگ سرای خاوران واقع در جاده خاوران.
 • طراحی و پیشنهاد طرح جامع تشکیلات وزارت نیرو شامل: ستاد چگونگی ساماندهی آب و برق های منطقه ای.
 • بررسی و مطالعه وضع موجود گردش مکاتبات و بایگانی (جاری/ راکد) اسناد و مدارک بانک صنعت و معدن و تهیه و تدوین طرح جامع گردش مکاتبات پیشنهادی در سطح بانک.
 • مشاوره در تامین پرسنل و منابع انسانی سازمان های خصوصی.
 • مشاور و ناظر بر پیمانکار طراح ساختار سازمانی شرکت آب نیرو.
 • مدیر پروژه طراحی ساختار شرکت زیر ساخت راه و ترابری (وزارت راه و مسکن).
 • مشاور و ناظر برطرح عارضه یابی سارمان فنی و مهندسی شهرداری تهران.