دکتر خسرو صحت

مدیریت باور و باور مدیریت

پژوهشی در زمینه روش‌های «مدیریت» و راهکارهای گسترش نفوذ اجتماعی مدیران است.
در این اثر به بحث درباره مدیریت باور که یکی از روش‌های مدیریت در نگهداری نیروهای انسانی یا همان فرایند مدیریت استراتژیک منابع انسانی است مورد بحث قرار گرفته و تکنیک‌های گسترش نفوذ اجتماعی مدیران در بین منابع انسانی یک سازمان بررسی گردیده است.

(دانلود متن کامل کتاب)