دکتر خسرو صحت

فرآیند مدیریت منابع انسانی

این کتاب حاصل سی و اندی سال فعالیت در سازمان‌های عمومی و خصوصی است که به روش نکته‌پردازی، تهیه و تدوین شده است.